2018 Nikkei Golf Tournament Results
Place Name
Gold Tom Saito
Silver Sus Yokoyama
Bronze Steven Watanabe
Keith Watanabe
Gold Cory Hayashi
Silver Brian Rakao
Bronze Bill Ito
Eddie Ito
Gold Mike Mcaninch
Silver Fred Shimabukuro
Bronze Ed Sakaguchi
Ken Keiko
Gold John Shaw
Silver David Takakawa
Bronze Chris Gail
Andrew Takakawa
Gold Brandon Ito
Silver Matthew Quong
Bronze Jose Farfan
Andrew Quan
Gold Bobby Kim
Silver Eric Watanabe
Bronze Louie Landas
Mike Watanabe
Gold Sandy Suzuki
Silver Doris Sugihara
Bronze Sachie Mori
Mae Nikaido
Gold Robert Higashi
Silver Daryl Sadakane
Bronze Walt Takeda
Brad Yamauchi
Gold Herb Nakasone
Silver Pam Ozawa
Bronze Sharon Nakasone
Steve Ozawa
Gold Toshi Kato
Silver Jon Uyematsu
Bronze Linda Uyematsu
Ken Kaminishi
Gold Don Miyada
Silver Tets Imai
Bronze Pat Soo Hoo
Ken Kanemaru
Gold Kenji Takeuchi
Silver Steve Yokoto
Bronze Vern Chinen
Doug Ohta
Gold Hitochi Morimoto
Silver Mas Tomita
Bronze Glenn Hartung
Dean Ozawa
Gold Pat Matsuda
Silver Frank Ishida
Bronze Gilbert Ishizu
Ron Yamasaki
Gold David Tanimoto
Silver Ron Mizufuka
Bronze Ken Sakoda
Shiz Morita
Gold Susan Shirakawa
Silver Dee Ishida
Bronze Lillian Nishihara
Linda Mizufuka
Gold Joyce Tanimoto
Silver Jayne Sakoda
Bronze Chris Hankawa
Sandy Okita
Gold Frank Nakase
Silver Scott Liner
Bronze Joe Viera
Dan Ugalde
Gold Donny Yep
Silver Scott Kawaguchi
Bronze Jon Shimazaki
John Sun
Gold Bryan Umemoto
Silver Shawn Miyasaki
Bronze Mickey Komai
Ken Matsui
Gold Michiyo Ozaki
Silver Kinuyo Norimoto
Bronze Sayoko Aoyagi
Yooja Tauchi
Gold Tsuyoshi Ohara
Silver Tsujio Oda
Bronze Frank Kumamoto
Arai
Gold Hiroshi Kika
Silver Floyd Kika
Bronze Kippy Yoneji
Calvin Higashigawa
Gold Izumi Ohara
Silver Hisayo Odnaka
Bronze Yasuko Young
Yoshiko Yano
Gold Brandon Wong
Silver Anthony Lafica
Bronze Eric Sakamoto
Brent Hashizu
Gold Tsutomo Ganiko
Silver Bob Hoshijima
Bronze Jsaime Joyce
Tom Kawasawa
Gold Gary Asamura
Silver Laurence Lee
Bronze Kenny Itagaki
Dave Yanagi
Gold John Scherry
Silver Jonathan Fukumoto
Bronze Derek Ige
Edward Bergenholtz
Gold Allen Lau
Silver Lance Hama
Bronze Chrys Ishida
John Nakaki
Gold Ron Tanaka
Silver Donna DeWit
Bronze Itch Vargas
Yosh Ito
Gold Daniel Lee
Silver Randy Yamamoto
Bronze Bill Brennan
Walter Watanabe
Gold Nicholas Gomez
Silver Ron Uyehara
Bronze Tanner Sonoda
Sean Iida
Gold Joe Yoshihiro
Silver Brian Woods
Bronze Sue Mun
Eileen Sagara
Gold Pete Oda
Silver Ken Yamashiro
Bronze Harry Nishihara
Masa
Gold Yuko Ganiko
Silver Yoko Miyano
Bronze Natsuko Nakanichi
Sachiko Tajima